"Rug?ciunea este de fapt punerea noastr? de acord cu Dumnezeu, pentru ca s? atingem împreun? cu El un ?el comun " D. Cornilescu

CARTA / DECLARA?IA de LUCRARE
Index articol
CARTA / DECLARA?IA de LUCRARE
generalit??i
obiective
studen?i ?i profesori
organizare ?i func?ionare
autonomia universitar?
Toate paginile

COLEGIUL EVANGHELIC Dumitru CORNILESCU declar? c? valorile spiritualit??ii iudeo-cre?tine precum ?i cele ale ?tiin?ei ?i culturii na?ionale si universale sunt de prim rang; le cultiv? îns? în coordonatele statuate de Mi?carea autohton? de rena?tere spiritual? înspirat? de Duhul lui Dumnezeu, care a început în Bucure?ti la biserica Sf. ?tefan-Cuibul cu Barz? (în anii 1920–1924), prin teologii Teodor Popescu ?i Dumitru Cornilescu.

Pe baza nivelului de competen?? ?i a responsabilit??ii pe care o are fa?? de societate ?i fa?? de aceast? Mi?care spiritual? tutelar?, COLEGIUL î?i asum? misiunea:

… de a forma caractere morale modelate într-un mediu cre?tin dinamic ?i angajant;

… de a da înv???tura necesar? form?rii de discipoli bine antrena?i, în conformitate cu porunca Înv???torului, Mai-Marele peste to?i profesorii: "?i înv??a?i-i s? p?zeasc? tot ce v-am poruncit!" (Evanghelia dup? Matei 28:20)

… de a forma speciali?ti ?i practicieni pentru necesit??ile înv???mântului biblic, cercet?rii, slujirii în Biseric?, pe câmpul de misiune precum ?i la locul desf??ur?rii activit??ilor curente.

… de a sprijini promovarea principiilor civice, respectarea drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale omului în cadrul statului de drept.

 

Programul ideatic la care subscriem este cel sintetizat în art. 5 litera e) din statutul / m?rturisirea de credin?? a Editurii “SOCIETATEA EVANGHELIC? ROMÂN? & Co”, editorul oficial al COLEGIULUI - editur? înfiin?at? în 1920 chiar de c?tre Dumitru Cornilescu ?i reînfiin?at? din 1990 -, ?i anume:

 

M?rturia noastr?, Programul nostru ?i Misiunea noastr? este 
ISUS CRISTOS-Domnul,
?i
propov?duirea unui leg?mânt ?i a unui nou mod de via??, ren?scut, cu El.
 

A?a s? ne ajute Dumnezeu!