"Rugăciunea este de fapt punerea noastră de acord cu Dumnezeu, pentru ca să atingem împreună cu El un ţel comun " D. Cornilescu

CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE - obiective
Index articol
CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE
generalităţi
obiective
studenţi şi profesori
organizare şi funcţionare
autonomia universitară
Toate paginile

O B I E C T I V E

Activitatea didactică se desfăşoară în limba română, existând şi posibilitatea susţinerii unor activităţi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Procesul de învăţământ anual se desfăşoară pe parcursul a două semestre de câte 14 săptămâni. Există trei sesiuni de examene de câte o săptămână, în luna februarie, în intervalul mai-iulie şi una în septembrie.

În cadrul procesului de învăţământ, se urmăreşte formarea unor specialişti la nivelul cerinţelor actuale, competitivi pe plan naţional şi internaţional. În acest scop, mesajul informaţional este mereu actualizat (cursuri tansmise prin internet, video conferinţe, radio pe internet etc.) iar modul de transmitere respectă principiile pedagogice şi didactice.

Planurile şi programele de învăţământ se axează pe realizarea unui echilibru judicios între disciplinele fundamentale şi cele de specialitate, între latura informativă şi cea formativă a procesului didactic. Prin această corelare se urmăreşte dezvoltarea capacităţii absolvenţilor de a ţine pasul cu progresul realizat în domeniu şi de a avea flexibilitatea necesară pentru adaptarea la cerinţele vieţii.

Pentru a răspunde interesului unui număr mai mare de studenţi şi pentru a putea identifica şi valorifica mai bine aptitudinile acestora, în planurile de învăţământ, pe lângă disciplinele obligatorii au fost introduse şi disciplinele opţionale şi facultative.

Se urmăreşte dezvoltarea simţului responsabilităţii sociale, asigurarea libertăţii de gândire şi de credinţă, promovarea principiilor democratice, cultivarea prieteniilor interetnice şi nu în ultimul rând, grija pentru protecţia mediului, problemă legată direct de bunăstarea locuirii pe planeta noastră.

Studiile durează 5 semestre şi se încheie cu susţinerea unui examen teoretic şi practic; practica slujirii creştine durează minimum un semestru. După promovarea examenului final, absolvenţilor li se conferă o diplomă / certificat cu recunoaştere în bisericile de tip evanghelic, şi, în perspectivă, în întreaga societate românească - conform legislaţiei învăţămîntului universitar.

Un alt obiectiv major al Colegiului, strâns legat de cel didactic, este acela ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică, teologică, biblică, aprofundată. Această activitate se desfăşoară în cadrul fiecărei catedre, în echipe mixte studenţi–profesori iar rezultatele se publică în reviste/broşuri şi pe internet.

Cercetarea desfăşurată în cadrul catedrelor se realizează de către fiecare membru din catedră, individual cu studenţii sau în colaborare, mai mulţi profesori cu studenţi de la diferite discipline. Ea vizează temele de cercetare stabilite în colectivul profesoral al Colegiului, pe baza propunerilor formulate de către cadre didactice, studenţi sau unele biserici interesate care, la cererea congregaţiilor locale, pot organiza susţinerea de dizertaţii în comunităţi.

Cercetarea se efectuează în paralel cu cea didactică de către membrii catedrelor. În afara activităţii curente însă se poate crea un „post de cercetare” (fără activitate didactică) la un număr de cel puţin 10-15 posturi didactice .

Colegiul cultivă relaţii cu diverse organisme ştiinţifice, institute de cercetare, colegii, universităţi, din ţară şi străinătate. În conformitate cu principiile fundamentale enunţate în Magna Charta a Universităţilor Europene, Colegiul susţine necesitatea imperioasă a cunoaşterii reciproce şi a interacţiunii culturilor.

Editorul oficial al Colegiului, prin cele stipulate în statutul şi regulamentul său de organizare şi funcţionare, este “Editura SOCIETATEA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ & Co” care slujeşte cu devotement atât activitatea didactică cât şi activitatea de cercetare, editând, tipărirind şi comercializând în regie proprie lucrări specifice : cursuri, lucrări de licenţă, de masterat sau de doctorat, lucrări teologice, monografii, broşuri, pliante de prezentare sau publicitate etc.