"Rugăciunea este de fapt punerea noastră de acord cu Dumnezeu, pentru ca să atingem împreună cu El un ţel comun " D. Cornilescu

CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE - organizare şi funcţionare
Index articol
CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE
generalităţi
obiective
studenţi şi profesori
organizare şi funcţionare
autonomia universitară
Toate paginile

O R G A N I Z A R E - F U N C Ţ I O N A R E

Din structura Colegiului fac parte Clasele sau Grupele de Studiu (pe specializări), Biblioteca şi Serviciile Anexă. Din structura Corpului profesoral fac parte Catedrele, care grupează cadrele didactice după domeniul lor de specializare.

Organele de conducere ale Institutului sunt: Senatul şi Consiliul de Administraţie / Biroul Senatului. Senatul poate avea un Preşedinte de Onoare.

Prin decizia Adunării Generale a asociaţilor fondatori, Colegiul este condus de Biroul Senatului care are în componenţă funcţiile de Director, Secretar şi responsabili(şefi) de departamente.

La înfiinţare Colegiul are următoarele departamente sau specializări:


A. Departamentul EDUCAŢIE, cu trei grupe de studiu, cu următoarele specializări:

I)    Teologie pastorală -- cursuri de calificare, pentru absolvenţi cu bacalaureat

II)   Teologie misionară -- cursuri de recalificare, pentru toţi lucrătorii

III) Teologie sistematică -- cursuri de specializare, echivalent master, pentru absolvenţii altor şcoli biblice

B. Departamentul IT, massmedia şi editură

C. Departamentul administrativ

Fiecare specializare este condusă de un responsabil(şef) de departament.

Fiecare specializare poate fi precedată de un număr variabil de ani pregătitori.

Adunarea generală, la propunerea Consiliului de administraţie, validează o dată la doi ani şi jumătate componenţa Senatului, format din 11–21 membri; o şedinţă de Senat este legală şi poate lua hotărâri valabile dacă participă o jumătate plus unu din numărul membrilor săi titulari. Şedinţele Senatului sunt conduse de o preşedinţie rotativă a membrilor săi. Plenul Senatului numeşte un Secretar ştiinţific care va gestiona întreaga agendă a dezbaterilor ştiinţifice.

Adunarea generală poate modifica şi/sau completa prezentul statut, la propunerea fondatorilor.

Între şedinţele de Senat, conducerea operativă a Colegiului este asigurată de Biroul Senatului, prezidat de Director, în calitate de preşedinte al Senatului.

Alegerea pentru organele de conducere colectivă, precum şi pentru funcţiile de conducere se desfăşoară în baza unei metodologii proprii adoptate de Senat, bazată pe prevederile legale în vigoare referitoare la alegeri.Alegerile se fac democratic, direct, sau prin vot secret.

Funcţiile de conducere sunt îndeplinite de către cadre didactice titulare în Colegiu. Funcţia de Director nu poate fi îndeplinită de către cadre didactice angajate în activităţi politice sau care împlinesc vârsta de pensionare.

Competenţele şi atribuţiunile ce revin organelor colective, respectiv diferitelor funcţii de conducere, circulaţia fluxului decizional între structurile Colegiului precum şi modul de urmărire a bunei funcţionări a acestor structuri sunt cuprinse în Regulamentul Intern al Colegiului.