"Rugăciunea este de fapt punerea noastră de acord cu Dumnezeu, pentru ca să atingem împreună cu El un ţel comun " D. Cornilescu

CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE
Index articol
CARTA / DECLARAŢIA de LUCRARE
generalităţi
obiective
studenţi şi profesori
organizare şi funcţionare
autonomia universitară
Toate paginile

COLEGIUL EVANGHELIC Dumitru CORNILESCU declară că valorile spiritualităţii iudeo-creştine precum şi cele ale ştiinţei şi culturii naţionale si universale sunt de prim rang; le cultivă însă în coordonatele statuate de Mişcarea autohtonă de renaştere spirituală înspirată de Duhul lui Dumnezeu, care a început în Bucureşti la biserica Sf. Ştefan-Cuibul cu Barză (în anii 1920–1924), prin teologii Teodor Popescu şi Dumitru Cornilescu.

Pe baza nivelului de competenţă şi a responsabilităţii pe care o are faţă de societate şi faţă de această Mişcare spirituală tutelară, COLEGIUL îşi asumă misiunea:

… de a forma caractere morale modelate într-un mediu creştin dinamic şi angajant;

… de a da învăţătura necesară formării de discipoli bine antrenaţi, în conformitate cu porunca Învăţătorului, Mai-Marele peste toţi profesorii: "Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit!" (Evanghelia după Matei 28:20)

… de a forma specialişti şi practicieni pentru necesităţile învăţământului biblic, cercetării, slujirii în Biserică, pe câmpul de misiune precum şi la locul desfăşurării activităţilor curente.

… de a sprijini promovarea principiilor civice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în cadrul statului de drept.

 

Programul ideatic la care subscriem este cel sintetizat în art. 5 litera e) din statutul / mărturisirea de credinţă a Editurii “SOCIETATEA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ & Co”, editorul oficial al COLEGIULUI - editură înfiinţată în 1920 chiar de către Dumitru Cornilescu şi reînfiinţată din 1990 -, şi anume:

 

Mărturia noastră, Programul nostru şi Misiunea noastră este 
ISUS CRISTOS-Domnul,
şi
propovăduirea unui legământ şi a unui nou mod de viaţă, renăscut, cu El.
 

Aşa să ne ajute Dumnezeu!


D A T E   G E N E R A L E

COLEGIUL se identifică prin:

Nume: Colegiul Evanghelic DUMITRU CORNILESCU
Secretariat: str. Berzei nr. 81.ap.1. sector 1, Bucureşti
Cursuri: online, în săli publice, în săli de adunare

Principiile generale, misiunea şi obiectivele specifice, structura şi modul de organizare a activităţii academice, ansamblul de drepturi şi obligaţii precum şi normele care reglementează viaţa comunităţii în spaţiul universitar şi în afara acestuia sunt cuprinse in prezenta Cartă.

COLEGIUL este o instituţie eclesiastică născută într–o mişcare evanghelică autohtonă, cu tradiţie religioasă proprie, însă aderă şi la acele idealuri şi principii înscrise în Marea Cartă a Universităţii adoptată la Bologna în anul 1988, precum şi la acele obiective şi direcţii de acţiune cuprinse in Declaraţia de la Bologna din anul 1999, care sunt compatibile cu idealurile şi principiile, obiectivele şi direcţiile de acţiune susţinute  de Sfânta Scriptură.

Comunitatea universitară cuprinde totalitatea persoanelor care desfăşoară activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică, precum şi pe cei care studiază în COLEGIUL EVANGHELIC DUMITRU CORNILESCU.

Criteriile de apartenenţă la comunitatea noastră universitară sunt: dedicarea evanghelică, ţinuta moral-spirituală definită de Scripturi şi pregătirea profesională superioară.

Libertatea academică presupune: (1) dreptul de a selecta, potrivit criteriilor aprobate de Senatul Colegiului, membrii comunităţii universitare; (2) dreptul comunităţii universitare şi al membrilor ei de a dobândi, dezvolta şi transmite liber cunoştinţe ştiinţifice, rămânând totuşi ca evaluarea compatibilităţii acestor cunoştinţe cu valorile moral-spirituale adoptate de studenţi să fie făcută pe baza autorităţii Scripturilor; (3) dreptul de a cerceta orice subiect în orice domeniu aparţinând specializărilor oferite de COLEGIU, cu respectarea normelor deontologiei activităţii de cercetare.

Autonomia universitară se manifestă prin libertatea de decizie a COLEGIULUI asupra problemelor legate de organizarea şi conducerea activităţii de învăţământ, de cercetare ştiinţifică, precum şi în raporturile sale cu persoane fizice şi juridice, cu instituţii similare din ţară şi străinătate.

În cadrul COLEGIULUI nu este admisă funcţionarea partidelor şi a altor formaţiuni cu caracter politic sau promovarea oricăror interese personale.

În toate spaţiile COLEGIULUI nu sunt admise activităţile care încalcă normele generale şi speciale stipulate in Codul etic al COLEGIULUI, de moralitate, de primejduire a sănătaţii fizice, psihice sau moral-spirituale a membrilor comunităţii universitare.

Spaţiul de acţiune al COLEGIUL cuprinde clădirile, terenurile şi dotările de orice fel, prevăzute în actele Colegiului.


O B I E C T I V E

Activitatea didactică se desfăşoară în limba română, existând şi posibilitatea susţinerii unor activităţi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Procesul de învăţământ anual se desfăşoară pe parcursul a două semestre de câte 14 săptămâni. Există trei sesiuni de examene de câte o săptămână, în luna februarie, în intervalul mai-iulie şi una în septembrie.

În cadrul procesului de învăţământ, se urmăreşte formarea unor specialişti la nivelul cerinţelor actuale, competitivi pe plan naţional şi internaţional. În acest scop, mesajul informaţional este mereu actualizat (cursuri tansmise prin internet, video conferinţe, radio pe internet etc.) iar modul de transmitere respectă principiile pedagogice şi didactice.

Planurile şi programele de învăţământ se axează pe realizarea unui echilibru judicios între disciplinele fundamentale şi cele de specialitate, între latura informativă şi cea formativă a procesului didactic. Prin această corelare se urmăreşte dezvoltarea capacităţii absolvenţilor de a ţine pasul cu progresul realizat în domeniu şi de a avea flexibilitatea necesară pentru adaptarea la cerinţele vieţii.

Pentru a răspunde interesului unui număr mai mare de studenţi şi pentru a putea identifica şi valorifica mai bine aptitudinile acestora, în planurile de învăţământ, pe lângă disciplinele obligatorii au fost introduse şi disciplinele opţionale şi facultative.

Se urmăreşte dezvoltarea simţului responsabilităţii sociale, asigurarea libertăţii de gândire şi de credinţă, promovarea principiilor democratice, cultivarea prieteniilor interetnice şi nu în ultimul rând, grija pentru protecţia mediului, problemă legată direct de bunăstarea locuirii pe planeta noastră.

Studiile durează 5 semestre şi se încheie cu susţinerea unui examen teoretic şi practic; practica slujirii creştine durează minimum un semestru. După promovarea examenului final, absolvenţilor li se conferă o diplomă / certificat cu recunoaştere în bisericile de tip evanghelic, şi, în perspectivă, în întreaga societate românească - conform legislaţiei învăţămîntului universitar.

Un alt obiectiv major al Colegiului, strâns legat de cel didactic, este acela ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică, teologică, biblică, aprofundată. Această activitate se desfăşoară în cadrul fiecărei catedre, în echipe mixte studenţi–profesori iar rezultatele se publică în reviste/broşuri şi pe internet.

Cercetarea desfăşurată în cadrul catedrelor se realizează de către fiecare membru din catedră, individual cu studenţii sau în colaborare, mai mulţi profesori cu studenţi de la diferite discipline. Ea vizează temele de cercetare stabilite în colectivul profesoral al Colegiului, pe baza propunerilor formulate de către cadre didactice, studenţi sau unele biserici interesate care, la cererea congregaţiilor locale, pot organiza susţinerea de dizertaţii în comunităţi.

Cercetarea se efectuează în paralel cu cea didactică de către membrii catedrelor. În afara activităţii curente însă se poate crea un „post de cercetare” (fără activitate didactică) la un număr de cel puţin 10-15 posturi didactice .

Colegiul cultivă relaţii cu diverse organisme ştiinţifice, institute de cercetare, colegii, universităţi, din ţară şi străinătate. În conformitate cu principiile fundamentale enunţate în Magna Charta a Universităţilor Europene, Colegiul susţine necesitatea imperioasă a cunoaşterii reciproce şi a interacţiunii culturilor.

Editorul oficial al Colegiului, prin cele stipulate în statutul şi regulamentul său de organizare şi funcţionare, este “Editura SOCIETATEA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ & Co” care slujeşte cu devotement atât activitatea didactică cât şi activitatea de cercetare, editând, tipărirind şi comercializând în regie proprie lucrări specifice : cursuri, lucrări de licenţă, de masterat sau de doctorat, lucrări teologice, monografii, broşuri, pliante de prezentare sau publicitate etc.


S T U D E N Ţ I   Ş I   P R O F E S O R I

Poate deveni student la COLEGIUL EVANGHELIC DUMITRU CORNILESCU orice creştin, cetăţean român (sau străin – după obţinerea acreditării) care posedă o diplomă de bacalaureat şi care a fost declarat admis în urma concursului de admitere al COLEGIULUI .

Drepturile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Regulamentul de Activitate Profesională a Studenţilor din Colegiul Evanghelic Dumitru Cornilescu.

Funcţiile didactice extinse, în Colegiu, sunt următoarele: asistent, lector, conferenţiar, profesor.

Pot deveni cadre didactice la Colegiu persoanele cu studii superioare care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Statutul Personalului Didactic şi au fost aprobate de Senatul Colegiului.

Modul de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice este prevăzut în Statutul Personalului Didactic şi este detaliat în Regulamentul intern al Colegiului.

Posturile neocupate cu titulari pot fi acoperite prin supliniri, prin cumul sau plata cu ora. Remunerarea cadrelor didactice se va face în funcţie de posibilităţile bugetului Colegiului.

Cadrele didactice titulare la Colegiu sunt solicitate să declare în scris eventualele locuri de muncă la care mai lucrează în afara orelor de program.


O R G A N I Z A R E - F U N C Ţ I O N A R E

Din structura Colegiului fac parte Clasele sau Grupele de Studiu (pe specializări), Biblioteca şi Serviciile Anexă. Din structura Corpului profesoral fac parte Catedrele, care grupează cadrele didactice după domeniul lor de specializare.

Organele de conducere ale Institutului sunt: Senatul şi Consiliul de Administraţie / Biroul Senatului. Senatul poate avea un Preşedinte de Onoare.

Prin decizia Adunării Generale a asociaţilor fondatori, Colegiul este condus de Biroul Senatului care are în componenţă funcţiile de Director, Secretar şi responsabili(şefi) de departamente.

La înfiinţare Colegiul are următoarele departamente sau specializări:


A. Departamentul EDUCAŢIE, cu trei grupe de studiu, cu următoarele specializări:

I)    Teologie pastorală -- cursuri de calificare, pentru absolvenţi cu bacalaureat

II)   Teologie misionară -- cursuri de recalificare, pentru toţi lucrătorii

III) Teologie sistematică -- cursuri de specializare, echivalent master, pentru absolvenţii altor şcoli biblice

B. Departamentul IT, massmedia şi editură

C. Departamentul administrativ

Fiecare specializare este condusă de un responsabil(şef) de departament.

Fiecare specializare poate fi precedată de un număr variabil de ani pregătitori.

Adunarea generală, la propunerea Consiliului de administraţie, validează o dată la doi ani şi jumătate componenţa Senatului, format din 11–21 membri; o şedinţă de Senat este legală şi poate lua hotărâri valabile dacă participă o jumătate plus unu din numărul membrilor săi titulari. Şedinţele Senatului sunt conduse de o preşedinţie rotativă a membrilor săi. Plenul Senatului numeşte un Secretar ştiinţific care va gestiona întreaga agendă a dezbaterilor ştiinţifice.

Adunarea generală poate modifica şi/sau completa prezentul statut, la propunerea fondatorilor.

Între şedinţele de Senat, conducerea operativă a Colegiului este asigurată de Biroul Senatului, prezidat de Director, în calitate de preşedinte al Senatului.

Alegerea pentru organele de conducere colectivă, precum şi pentru funcţiile de conducere se desfăşoară în baza unei metodologii proprii adoptate de Senat, bazată pe prevederile legale în vigoare referitoare la alegeri.Alegerile se fac democratic, direct, sau prin vot secret.

Funcţiile de conducere sunt îndeplinite de către cadre didactice titulare în Colegiu. Funcţia de Director nu poate fi îndeplinită de către cadre didactice angajate în activităţi politice sau care împlinesc vârsta de pensionare.

Competenţele şi atribuţiunile ce revin organelor colective, respectiv diferitelor funcţii de conducere, circulaţia fluxului decizional între structurile Colegiului precum şi modul de urmărire a bunei funcţionări a acestor structuri sunt cuprinse în Regulamentul Intern al Colegiului.


A U T O N O M I A  U N I V E R S I T A R Ă

Comunitatea universitară este constituită din totalitatea persoanelor care desfăşoară activitate didactică în universitate şi din studenţi.

Spaţiul universitar cuprinde totalitatea edificiilor, terenurilor, dotărilor şi domeniilor folosite de comunitatea universitară.

Autonomia universitară constă în dreptul comunităţii universitare de a se conduce, de a-şi exercita libertăţile academice fără niciun fel de ingerinţe ideologice sau politice, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului superior stabilite prin lege. Ea reglementează viaţa comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu.

Autonomia funcţională a universităţii dă dreptul la: elaborarea, cu respectarea legilor în vigoare, a unor reglementări proprii, a planului strategic de dezvoltare, stabilirea propriilor structuri şi optimizarea acestora; selectarea personalului didactic şi auxiliar; eligibilitatea organelor de conducere; organizarea cooperării universitare pe plan intern şi internaţional.

Autonomia didactică constă în dreptul pentru organizarea întregului proces de învăţământ, perfecţionarea şi modernizarea curriculei universitare în acord cu standardele actuale, stabilirea programelor analitice pentru disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, organizarea examenelor de admitere, a examenului de licenţă teoretic şi practic, stabilirea criteriilor de apreciere a activităţii didactice şi de cercetare.

Autonomia de cercetare se manifestă prin organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane sau alte manifestări ştiinţifice.

Autonomia administrativă presupune: asigurarea prin mijloace proprii a ordinii şi disciplinei precum şi organizarea şi funcţionarea şi controlul serviciilor în Colegiu.

Autonomia financiară constă în stabilirea necesităţilor bugetare proprii; libertatea gestionării mijloacelor financiare alocate de la buget sau obţinute prin sponsorizări; libertatea de a realiza venituri proprii din taxe de şcolarizare sau din contracte lucrări de editare, tipărire şi microproducţie, prestaţii; atribuirea burselor sau a altor ajutoare materiale potrivit legii.

Autonomia juridică se exprimă prin: dreptul de a conferi grade didactice, titluri ştiinţifice şi onorifice; dreptul Directorului de a reprezenta Colegiului în raport cu alte instituţii la nivel naţional şi internaţional.

Prezenta Cartă a fost aprobată în şedinţa de constituire din data de 14.12.2009 şi a intrat în vigoare începând cu anul universitar 2010-2011.