al PRE?EDINTELUI DE ONOARE

M? bucur? ini?iativa de a se inaugura în Bucure?ti un colegiu de instruire doctrinar? cre?tin? autentic?, de esen?? biblic?, pe fundalul nevoilor spirituale atât de mult resim?ite în binecuv?ntatul spa?iu carpato-danubiano-pontic.  Nevoia cunoa?terii Domnului Isus Cristos, a mântuirii Lui, este o nevoie esen?ial? pentru to?i cei ce populeaza satele ?i ora?ele Romaniei. În Domnul Isus cel vestit p?c?to?ilor - crezut ?i primit - este o mântuire deplin? ?i ve?nic? pentru to?i aceia care, prin poc?in?? ?i credin??, se încred în El, care S-a jertfit pe cruce. Pentru ca to?i câ?i cred în El s? fie ierta?i deplin ?i ve?nic de toate p?catele, având la finele c?l?toriei pe pâmânt ceritudinea mergerii în cer, în casa Tat?lui.

În unul din frumoasele imnuri cre?tine române?ti compuse de Dumitru Cornilescu sunt cuprinse versurile:

Sus, în cer noi avem o cas?: Casa Tat?lui cel Ceresc,
Ea e plin? de mare slav?, ?i de nespuse fericiri!

Institu?iei al c?rui web-site se inaugureaz? ast?zi, i s-a atribuit, cu justificat? motiva?ie, numele unei personalit??i care a jucat un rol esen?ial în via?a spiritual? a multor fii ai poporului român: Dumitru Cornilescu - primul traduc?tor al Biblei în limba român? modern?, care a efectuat aceast? lucrare monumental? pân? la atingerea vârstei de triezeci de ani. Aceast? treducere a fost dat? într-o limb? român? curat?, conform? cu textele aramaice, ebraice ?i grece?ti ale car?ilor Bibliei. Cine a citit lucrarea cu caracter autobiografic a lui Dumitru Cornilescu "Cum m-am întors la Dumnezeu ?i cum am spus ?i altora" realizeaz? cum a izbutit el o asemenea lucrare numai prin ajutorul direct al lui Dumnezeu. Realizarea l-a costat: a trebuit s?-?i p?r?seasc? parin?ii, fra?ii, familia, a fost un exilat, dar a r?mas un rob al lui Cristos ?i un lucr?tor al adev?rului lui Cristos în limba român? – spre binele poporului cre?tin din România.

Biblia în traducerea Cornilescu este cea mai r?spândit? traducere a Biblei în limba român?. Dupa un timp, unii teologi ortodoc?i au început s? ponegreasc? traducerea Cornilescu sub pretext ca ar reprezenta, in fapt, o preluare a unei alte versiuni, referindu-se, probabil, la apari?ia primei edi?ii a Noului Testament 1921. Este de precizat c? acest? edi?ie a fost tip?rit? în 1921 de Societatea Biblic? pentru Britania ?i str?in?tate, la recomandarea Episcopiei Ortodoxe de Hu?i, prin Episcopul Nicodim Munteanu, devenit ulterior Mitropolit al Moldovei ?i apoi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.  Cu alte cuvinte, criticile de "devieri protestante" aduse traducerii Cornilescu ulterior nu sunt justificate, deoarece ini?ial s-a tip?rit cu apostila Biericii Ortodoxe Române!

Nu ne r?mâne decât s? rug?m mai depate pe Domnul s? binecuvânteze citirea ?i p?trunderea în inimi a textului Bibliei Cornilescu, în vie?ile cre?tine a cât mai multor fii ai României.

Am avut prilejul în 1972 s?-l vizitez pe Dumitru Cornilescu timp de cinci ore la Montreux, Elve?ia.  M-a primit cu mult? c?ldur?: am citit Scriptura, ne-am rugat împreun?, am cântat imnuri cre?tine, am f?cut o frumoas? plimbare în mun?ii Alpi.  Am putut s? constat cât de puternic ata?at era fa?? de credincio?ii întor?i la Dumnezeu. Am discutat de lucrarea lui Teodor Popescu, a lui Gheorghe Cornilescu, fratele lui, a lui Iosif Trifa.
Pe scurt - ne-am bucurat! Am continuat coresponden?a pân? în 1975, cand a fost chemat acas?, la Domnul.


Doresc Colegiului “Dumitru Cornilescu” s? devin? un loc unde cei ce se întâlnesc ?i studiaz? s? urmeze exemplul de slujitor credincios, devotat Domnului Isus ?i lucr?rii Lui, a?a cum a fost vrednicul teolog Dumitru Cornilescu.


?erban E. Constantinescu

01.08.2010, Texas, SUA

 


 

Felicit?ri pentru aceast? ini?iativ?!

Via?a spiritual? a omului se dezvolt? numai prin hr?nirea acestuia cu adev?rurile Cuvântului lui Dumnezeu ?i prin tr?irea dup? indemnurile date prin acest Cuvânt. Genera?ia de ast?zi are nevoie s? i se comunice clar ?i conving?tor acest adev?r viu al Cuvântului lui Dumnezeu.

Un apostol ilustru înt?rit de Dumnezeu cu puterea Duhului Sfant, preotul Iosif Trifa, î?i îndemna credincio?ii în primele decenii ale veacului al XX-lea spre Soarele Drept??ii, Iisus Hristos- “ Lupta?i-v? lupta cea bun?, plini?i-v? datoria ?i c?l?toria, ca s? ne întâlnim pe urm? cu to?ii în Ierusalimul cel ceresc, în Cetatea cea Sfânt?, unde ne a?teapt? Domnul, ca s? tr?im cu El în vecii vecilor!(…) S? nu uit?m c? via?a noastr? trebuie s? fie o preg?tire pentru aceast? c?l?torie” (600 istorioare religioase, Ed. A III-a). Contemporan cu el, Dumitru Cornilescu face un pas uria? în preg?tirea pentru “aceast? c?l?torie cereasc?” tip?rind la Bucure?ti în 1920, într-o limb? popular? româneasc? :“Cartea Psalmilor sau Psaltirea Împ?ratului David” la editura Societatea Evanghelic? Român?, tipografia Gutenberg.

Dupa o munc? sus?inut? de 4 ani de traducere asidu?, Biblia – Cuvantul lui Dumnezeu ajunsese s? fie gata de tip?rit. Un an mai târziu , la aceea?i editur? este tip?rit Noul Testament ?i mai târziu, în acela?i an, intreaga Biblie.

Pe pia?a liber? a diverselor idei care circul? ast?zi sub multe forme este nevoie de o expunere limpede ?i sistematic? a valorilor cre?tine într-un limbaj accesibil ?i clar.

Deschiderea unei ?coli biblice – cu numele neobositului c?ut?tor de diamante duhovnice?ti Dumitru Cornilescu-, în care Adev?rul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptur? este împ?rt??it ?i studiat pentru a fi tr?it, este cu siguran?? un alt pas important facut pe “drumul înspre Ierusalimul cel ceresc”.

Seceri?ul este mare, lucr?torii sunt pu?ini, dar ogorul Domnului are nevoie de oameni destoinici care s? împart? drept Cuvântul Adev?rului.

Fie ca voi s? fi?i acei lucr?tori destoinici!

Valentin Apostoaei,

“Oastea Domnului”,   ?coala Biblic? Neemia

 


 

Un Cuvant de Salut

Salut?m cu bucurie apari?ia pe scena înv???mântului evanghelic a Colegiului Dumitru Cornilescu,
program de educa?ie biblic? ?i teologic? menit s? îmbun?t??easc?, atât cuno?tin?? biblic? ?i teologic?,
cât ?i calitatea vie?ii ?i a slujirii în rândurile credincio?ilor evanghelici.

C?lcând pe urmele înainta?ilor no?tri, socotim c? studierea Cuvântului lui Dumnezeu este, ?i va fi mereu, un nesecat izvor de via?? ?i spiritualitate pentru credinciosul ce dore?te s? fie o "sare ?i lumin?" într-o lume ce r?t?ce?te departe de Dumnezeu ?i ale c?rei repere de via?? ?i moralitate sunt tot mai ?ubrezite de postmodernism. 

De la inceput, între Colegiul Dumitru Cornilescu ?i Colegiul Biblic al Bisericii Cre?tine dup? Evanghelie (CB-BCE) se prefigureaz? o colaborare fructuoas? în spiritul fr??esc ce a legat din totdeauna bisericile noastre.  Ambele colegii î?i propun s? se spijineasc? reciproc în ceea ce prive?te înv???mântul biblic ?i teologic, con?tien?i fiind c? acesta este unul dintre principalele mijloace spre înaintarea Împ?r??iei lui Dumnezeu.

Dumnezeu s? v? binecuvinteze !

Pavel Chiri?escu, Director al Colegiului Biblic - Biserica Cre?tin? dup? Evanghelie
Vicepre?edinte - Biserica Cre?tin? dup? Evanghelie

 

 

 


 


Mesaj de salut din partea Institutului Teologic Adventist

Domnule Director,

Sunt onorat s? folosesc prilejul înfiin??rii Colegiului „Dumitru Cornilescu” pentru a transmite întregului colectiv de ini?iativ? cât ?i directorului acestui a?ez?mânt de înv???tur? din Cuvânt, domnului Daniel Gabriel Cuculea, cele mai calde ur?ri de bine ?i felicit?ri.

Fie ca Dumnezeu s? v? binecuvânteze eforturile ?i s? v? asculte rug?ciunile dup? m?sura Harului S?u.

Cu aleas? pre?uire,

Pastor Claudiu Goran
Director General Administrativ al Institutului Teologic Adventist

 

 


 

 

Mesaj de salut , BER-comunitatea Gala?i

Suntem intr-un moment frumos ?i deosebit : deschiderea Colegiului Evanghelic “Dumitru Cornilescu”. Salut?m cu bucurie acest eveniment ?i sper?m cu t?rie în Dumnezeu, Izvorul vie?ii ?i al oric?rui bine, într-un parcurs pozitiv ?i ascendent al acestei ini?iative.

Este înc? o nevoie uria?? de pregatire teologic? s?n?toas? ?i abundent? a celor care sunt procupa?i cu transmiterea mesajului divin în biserici ?i c?tre o lume îngrozitor de ignorant? ?i indiferent?.

Sprijinim aceasta ini?iativ? ?i încuraj?m pe cei ce simt chemarea în slujire prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, s? caute s? se echipeze la superlativ, “pentru c? omul lui Dumnezeu trebuie s? fie complet ?i întrutotul competent pentru orice lucrare bun?” la care il cheam? Cristos. (2Timotei 3v. 17)

Dumnezeul cel viu din ceruri s? pecetluiasc? aceast? lucrare ?i s? o binecuvânteze dup? nem?rginitele Lui bog??ii de har.

Lucian Popa,

Pastor, Biserica Evanghelic? Român? - Gala?i

 

 


 

Pastor  Kim Hong Shick transmite urm?torul mesaj:

Frate Daniel Cuculea, Biserica din casa mea v? transmite felicit?ri pentru deschiderea Colegiului Evanghelic Dumitru Cornilescu. Acum 13 ani când am sosit în prima misiune în Bucure?ti ca misionar cre?tin, dvs. în calitate de avocat mi-a?i dat mult ajutor. Mai târziu ne-am v?zut unul cu altul la p?rt??ia în Cristos. Dup? o alt? perioad? de timp, iat?, deschide?i prin harul lui Dumnezeu aceast seminar, pentru care noi cerem ?i dorim binecuvântarea lui Dumnezeu ?i o cre?tere economic? s?n?toas? pentru ?ara Dvs. Îmi place spiritul dvs. ?i angajamentul de a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu, în special cu fra?ii ?i surorile tinere, studen?i ai seminarului, într-o vreme când Domnul ne dore?te cu gelozie pentru El. Cre?terea credin?ei ?i a competen?ei într-o facultate cre?tin? din România, va putea face recunoscut? în viitor o frumoas? biseric? cu seminar protestant ?i influen?a ei va putea cre?te de asemenea, frumos, în viitor.

Pastor Kim Hong Shick,
Consiliul misionar al Bisericii Prezbiteriene din Korea de Sud,
Misionar în Romania

 


 

POATE FI UN MOMENT ISTORIC IN B.E.R. ?

Am primit cu mare bucurie ini?iativa ca ?i Biserica noastr? Evanghelic? s? fac? un pas mai departe, în contraofensiva cu lumea care are tot mai noi ?i mai neîntemeiate argumente împotriva cre?tinilor.
Dar  toate argumentele oamenilor fac r?u doar celor neechipa?i, celor lipsiti de informa?ii, celor care nu au  o baz? teologic?, cât ?i pedagogic?, care s? sus?in? o identitate cu care de multe ori ne l?ud?m, dar pentru care nu facem nimic practic.

Avem acum toat? satisfac?ia de a sprijini demersul ca ?i copiii no?tri s? nu mai fie atra?i de al?ii, cu ?colile lor ?i cu doctrina lor. Totodat? ne mir?m c? multi dintre fra?ii ?i tinerii no?tri au absolvit acele ?coli ?i unii sunt ast?zi pe la alte culte... iar noi st?m linisti?i?
Cred c? a sosit momentul sa spunem DOAMNE, I?I MULTUMIM C? A LUAT CINEVA INI?IATIVA, O INI?IATIV? DE CARE NE BUCUR?M ?I PE CARE O SUS?INEM CU TOATA INIMA!

MARAN ATA !

Ai dumneavoastr? fra?i din VALENII DE MUNTE
precum ?i
Cornel Dragomir cu familia