S P E C I A L I Z ? R I

 

Specializ?rile sunt pe trei grupe de studiu:

I)    Teologie pastoral? – cursuri de calificare,  pentru absolven?i cu bacalaureat

------Taxa de înscriere: 100 lei RON, Taxa de ?colarizare: 250 lei RON / semestru

------Durat?: 5 semestre; la absolvire se elibereaz? Diplom? de Studii

II)   Teologie misionar? – cursuri de recalificare,  pentru to?i lucr?torii (f?r? condi?ia de a avea bacalaureat)

------Taxa de înscriere: 100 lei RON, Taxa de ?colarizare: 250 lei RON / semestru

------Durat?: 5 semestre; la absolvire se elibereaz? Certificat de Absolvire

III) Teologie sistematic? – cursuri de specializare, echivalent master, pentru absolven?ii altor ?coli biblice recunoscute ?i absolven?ii de înv???mînt superior.

------Taxa de înscriere: 100 lei RON, Taxa de ?colarizare: 250 lei RON / semestru

------Durat?: 3 semestre; la absolvire se elibereaz? Certificat de Absolvire

 

I M P O R T A N T !

Pentru plata integral? a taxelor la înscrierea pentru anul I, se face o reducere de la 500 RON/an, la 400 RON/an

 

În func?ie de situa?ia material? a fiec?rui student, conducerea Colegiului va putea oferii burse sau reduceri de taxe ?i gratuit??i de pîn? la 100%.

 

Misionarii afla?i în misiune  vor achita doar 10% din taxele datorate.


CURSURI  ?I EXAMENE online pentru STR?IN?TATE

Sunt acceptate ?i înscrieri din str?in?tate


Forma de înv???mînt:ID (înv???mânt la distan??)

Se asigur? cursuri prin e-mail, internet, radio-TV, po?t?, cu Sesiuni de seminarii, sinteze ?i testare oral?, scris? sau prin proiecte de cercetare individual? aprofundat?, la nivel centralizat (cu toate grupele) sau local (pe grupe, sau zone geografice).


Se primesc prin  T R A N S F E R  studen?i de la alte Colegii sau ?coli biblice, cu stabilirea unui calendar de sus?inere a examenelor de diferen??.


 

Norme Generale

Programa anual? de studiu cuprinde 6 –10 discipline de studiu.

Din totalul celor 33 de discipline , 12 sunt obligatorii, restul sunt op?ionale ?i facultative.

Programa anual? cuprinde 4 discipline obligatorii (DOb), 1-4 discipline op?ionale (DOp) ?i 1-4 discipline facultative (DFa)

Examenul practic, obligatoriu, conteaz? 50% din nota final?.


 

C A T E D R E

În cadrul Colegiului activitatea de înv???mânt ?i cercetare este organizat? în urm?toarele catedre cu profesori titulari:

 

CATEDRA  / ?EF CATEDR? ASISTENT / DISCIPLINA

1. Vechiul Testament /  Adrian Vasiliu  /  ----------- /  Studiul NT partea I ?i II

2. Noul Testament /  Adrian Vasiliu /  ................. /  Studiul VT partea I ?i II

3. Teologie Sistematic? / Pavel Chiri?escu /  Lucian Popa /  Teologie Sistematic?

4. Teologie practic? /  Constantin Coman  /  Marcus Dumitru / Misiologie-Evanghelism

5. ?tiin?e /  Daniel-Gabriel Cuculea / ------ / Drept biblic, Istoria-teologia BER, Conducerea Bisericii

6. Limbi str?ine

Limbi clasice: /  Adrian Vasiliu  /  Ebraica, Greaca (I ?i II)

Limbi moderne: /  ------------  / ............/ Adina Dumitru/Mihai Dumitrescu/ (Englez?,Franceza,Spaniola,Germana)

7. Slujire practic?-ARTE /  Constantin Coman / Proiect de Slujire practic? /................. /

 


 

C U R S U R I

01. Studiul Vechiului Testament

02. Studiul Noului Testament

03. Teologie Sistematic?

04. Hermeneutic?–Omiletic?

05. Apologetic?


06. Istoria Bisericii


07. Istoria BER – Teologia BER


08. Drept biblic
/ canonic

09. Conducerea Bisericii – Dinamica Bisericii


10. Administra?ie – Managementul organiza?iei


11. Misiologie
- Evanghelism

12. Via?? cre?tin?

13. Consiliere spiritual?

14. Resurse umane – Dezvoltare personal?


15. Psihologie cre?tin? - formarea gândirii cre?tine


16. Sociologia Religiei


17. Muzic? ecleziastic?


18. Pedagogie - Metode de predare

19-21. Limbi clasice: Ebraica, Greaca, Latina

22-25. Limbi moderne: Engleza
/ Franceza / Spaniola / Germana

26-27. Arhitectura Bibliei / Arheologia Bibliei

28. Calculatoare-IT

29-30. Exegeza NT/ Exegeza VT

31. Profetologie

32. Art? dramatic?

33. Filosofie ?i Etic?-istoria gândirii cre?tine

Proiect de slujire practic?

Examenul de Slujire practic? conteaz? 50% din nota final?.

 


 

 

CURRICULUM  GENERAL (Specializarea I ?i II)

An I

(4 DOb, 2DOp, 2DFa)

Noul Testament (DOb)

Vechiul Testament (DOb)   

Hermeneutica-Omiletic? (DOb)

Istoria ?i Teologia BER (DOb)

Limba Greac? I (DOp)

Limba Ebraic? I (DOp)

Limba român? (DOp)

Limba modern? I (DOp)

Psihologie (DOp)

Filosofie ?i Etic?-istoria gândirii cre?tine (DOp)

Muzic? bisericeasc? I (DFa)

Sociologie (DFa)

Administra?ie-Managementul organiza?iei (DFa)

Arhitectura Bibliei / Arheologia Bibliei (DFa)

An II

(4 DOb, 4DOp, 2DFa)

Teologie Sistematic? I (DOb)

Misiologie - Evanghelism (DOb)

Istoria Bisericii (DOb)

Drept biblic (DOb)

Limba Greac? I (DOp)

Limba Ebraic? I (DOp)

Limba Greac? II (DOp)

Limba Ebraic? II (DOp)

Limba modern? I (DOp)

Limba modern? II (DOp)

Exegeza NT (DOp)

Exegeza VT (DOp)

Teologie Sistematic? II /Profetologie (DOp)

Pedagogie (DOp)

Filosofie ?i Etic?-istoria gândirii cre?tine (DOp)

Muzic? bisericeasc? I ?i II  (DFa)

Sociologie (DFa)

Psihologie (DFa)

Administra?ie-Managementul organiza?iei (DFa)

Resurse umane – Dezvoltare personal? (DFa)

Calculatoare-IT (DFa)

Art? dramatic? (DFa)

An III

(4 DOb, 2DOp, 4DFa)

Teologie pastoral? (DOb)

Via?a Cre?tina (DOb)

Conducerea Bisericii (DOb)

Apologetic? (DOb)

Exegeza NT (DOp)

Exegeza VT (DOp)

Teologie Sistematic? II /Profetologie (DOp)

Consilier? spiritual? (DOp)

Muzic? bisericeasc? II (DFa)

Sociologie (DFa)

Psihologie (DFa)

Pedagogie (DFa)

Filosofie ?i Etic?-istoria gândirii cre?tine (DFa)

Administra?ie-Managementul organiza?iei (DFa)

Resurse umane – Dezvoltare personal? (DFa)

Arhitectura Bibliei / Arheologia Bibliei (DFa)

Calculatoare-IT (DFa)

Art? dramatic? (DFa)

Practic?: proiect de slujire cre?tin?

Proiectul de slujire const? în: partea scris? (o not?) ?i partea de teren (o not? - medie din 2 note)

 


 

CURRICULUM  SPECIAL

(Specializare III - Echivalent Master)

În mod excep?ional promo?ia 2010-2011 va efectua un an preg?titor, la sfâr?itul c?ruia va sus?ine examenul de Istoria ?i Teologia BER (în sesiunea din aug–sept. 2011).

În anul universitar 2011-2012, studen?ii vor parcurge curriculum-ul general al anilor II ?i III, care vor fi considera?i pentru specializarea lor ca anii I ?i II de studiu.

 


 

Diferen?ierea tuturor SPECIALIZ?RILOR se face în anii II ?i III de studiu, dup? cum urmeaz?:

a) Specializarea I în anul II de studiu, va avea de sus?inut un Proiect de an suplimentar la disciplina Teologie sistematic?/Istoria ?i Teologia BER.

b) Specializarea II, în anul II de studiu, va avea de sus?inut un Proiect suplimentar de an la disciplina Misiologie-Evanghelism / Istoria ?i Teologia BER.

c) Specializarea III, în anul I de studiu, va avea de sus?inut un Proiect de an la disciplina Teologie sistematic?/ Istoria ?i Teologia BER cu aspecte teologice comparative.

d) În anii terminali toate Specializ?rile vor sus?ine Proiectul de slujire practic? în domeniul lor specific