Mesaj de la Cancelarie

 

Colegiul Evanghelic Dumitru Cornilescu fondat în anul de gra?ie 2010 de la Cristos a început cu viziunea de a da înv???tura necesar? form?rii unor discipoli bine antrena?i, conform poruncii Înv???torului, Mai-Marele-peste-to?i-profesorii: “?i înv??a?i-i s? p?zeasc? tot ce v-am poruncit.” (Ev. Matei 28.20).
Suntem parte a unui înv???mânt privat, de confesiune evanghelic?, dar cu misiunea de a contribui la spiritualitatea româneasc?, conferind studen?ilor mediul potrivit pentru a dezvolta un spirit de ucenic, aplecat permanent spre înv??are, în stare s? înve?e ?i pe al?ii excelen?a (2 Timotei 2.2). Academismul ?i credin?a sunt priorit??ile noastre.
Elitismul nu trebuie privit ca un moft ci ca o politic? a Cerului; ?i ca o tradi?ie a fondatorilor no?tri pe care noi acum o repunem în drepturile uzurpate de unii în iure?ul proletar al înv???turilor atee -care ne-au golit bisericile de valori-, sau de c?tre al?ii -confra?i 'binevoitori'- în numele unei pretinse "superiorit??i" pe care ar avea-o alte teologii.
Ceea ce facem este centrat pe Mesia/Cristos ?i desemnat a imprima b?rba?ilor ?i femeilor care privesc cu seriozitate via?a, valorile spirituale, deprinderile practice ?i cunoa?terea necesar? pentru a avea un impact benefic asupra unei lumi din ce în ce mai expansiv iubitoare doar de sine.
Pentru aceasta, ne l?s?m pe mâna Providen?ei divine, a?a c? suntem încredin?a?i c? aici se vor întâmpla lucruri bune.

 

CEL MAI IMPORTANT FACTOR...

 

"Când deschide?i o ?coal? cre?tin?, aminti?i-v? c? Dumnezeu  e mai interesat de aceast? lucrare decît sunte?i voi. Educa?ia cre?tin? este grija Lui. De aceea, cel mai important factor al tuturor eforturilor voastre este p?strarea unei strânse leg?turi cu El."

(Claude E. Schindler Jr.-fondatorul ?colii cre?tine Dayton Christian Schools Inc., Ohio, S.U.A.)


 

V?zut de aproape

 

Cel mai mare bun al Colegiul Evanghelic Dumitru Cornilescu îl constituie studen?ii s?i ?i spiritul lor academic, entuziasmul, caracterul ?i motiva?ia lor, sfinte. În spatele studen?ilor tineri stau îns? ?i p?rin?ii lor sau sponsorii lor, valoro?i pentru rolul lor suportiv.

Fie c? sunte?i studen?i în perspectiv?, fie p?rin?i interesa?i de viitorul fiilor sau fiicelor dvs. poate c? ave?i întreb?ri sau sunte?i curio?i în leg?tur? cu Colegiul Evanghelic Dumitru Cornilescu. Aici este deci, locul potrivit unde s? privi?i. Web-site-ul nostru are design-ul necesar, conceput pentru a putea r?spunde întreb?rilor dvs. dar ?i pentru a v? oferi disponibilitatea în cazul în care dori?i s? v? programa?i în vederea unei discu?ii personale cu responsabilii de resort.


 

ALIAN?A GENERA?IILOR

Un mare exemplu al Vechiului Testament este modul în care poporul ales, Israel, a reu?it s? estompeze conflictul natural dintre genera?ii. Azi noi trebuie s? reînv???m ce a vrut s? ne arate Tat?l din Cer atunci când a poruncit ta?ilor s?-?i strâng? copiii în jurul mesei ?i s? le vorbeasc? despre istoria înainta?ilor lor ?i despre biruin?ele pe care Domnul le-a dat în succesiunea genera?iilor. Dac? ta?ii studen?ilor Colegiului Evanghelic Dumitru Cornilescu vor reu?i aceasta, vom pune cu siguran?? bazele unei alian?e a genera?iilor în stare s? aib? un puternic impact nu numai la nivelul bisericii noastre ?i a mi?c?rii evanghelice în general dar ?i la la nivelul societ??ii române?ti în ansamblul ei.


"Profesorii sunt destul de buni, îns? ta?ii spirituali sunt, atât dup?  regulile firii cât ?i dup? acelea ale harului, cei mai buni instructori ai fiilor lor. Ei nu pot delega aceast? datorie sfânt?. Când ta?ii sunt cu limba legat? din punct de vedere religios, mai este cazul s? se mire c? inimile copiilor lor r?mân legate de p?cat?"

(Charles Haddon Spurgeon)


Plecînd de la cele dou? realit??i ce definesc acela?i principiu - pe care l-am prezentat pe larg în cadrul considera?iilor legate de locul tân?rului credincios în adunare (a se vedea conexiunea Grupa preg?titoare), ne va fi pl?cut s? organiz?m în cadrul Colegiului Evanghelic DUMITRU CORNILESCU întâlniri ale studen?ilor cu ta?ii, unchii ?i (eventual) bunicii lor, precum ?i cu al?i membri ai familiilor lor. Noi vrem s? eviden?iem adev?rul c? mai întâi este familia, apoi este ?coala ?i dorim s? ne asigur?m de colaborarea plenar? a familiilor studen?ilor no?tri.


O alt? idee c?l?uzitoare, care a f?cut bine mai multor genera?ii ?i pe care vrem s-o prezent?m adun?rilor cre?tine interesate, este aceea a programului Albinei Ventilator. Albinele care nu mai pot aduna mierea, fac vânt din aripi ?i astfel p?streaz? aerul cu temperatura constant? în stupul de albine. F?r? munca lor stupul ar pieri. C?ut?m persoane sau grupuri de persoane, trecute de vârsta studen?iei dar care sunt interesate s? se roage pentru studen?ii no?tri, fie printr-o ini?iativ? personal?, fie prin înrolarea în sus?inerea/încredin?area unui student recomandat de noi.


Mare efect credem c? vor avea rug?ciunile sfin?ilor mai în vârst? pentru binecuvântarea tinerilor studen?i!...


 

EXTRAS

Toni Morrison, premiul Nobel pentru literatur? în 1993:

"M?tu??, ?in în mân? o pas?re. Spune-mi dac? e vie sau moart?."
"Nu ?tiu," spuse ea. "nu ?tiu dac? pas?rea pe care o ?i este moart? sau vie, doar ?tiu c? e în mâinile tale."

 

?i este chiar cazul ce-l avem acum: ÎNV???TURA poate fi vie sau moart? dar... e ÎN MÂINILE TALE.


 

Po?i s? clonezi un produs, dar nu po?i clona o comunitate.

Scopul ?i valorile pot ?inea îns? o comunitate împreun?.

Echipele sunt conduse s? î?i caute poten?ialul ?i s? furnizeze contextul în care indivizii î?i vor oferi voluntar imagina?ia ?i spiritul.

Ideile împ?rt??ite duc la în?elesuri împ?rt??ite. Cu cât ideile sunt mai deschise ?i mai oneste cu atât mai mare va fi nivelul de încredere ?i eforturile vor merge spre noi idei.

Oamenii vor da mereu valoare muncii care îi face s? se simt? valoro?i".