Cum s?...

Cum s? m? înscriu... ADMITEREA

Admiterea în Colegiul Evanghelic DUMITRU CORNILESCU se organizeaz? pe baza unui concurs de dosare urmat de un interviu (prob? eliminatorie) care se organizeaz? anual în perioada de pîn? la 01 noiembrie a.c. 

Pentru anul ?colar 2012-2013 înscrierile se pot face pe acest site, pân? la 01.11.2012, la rubrica Secretariat, unde exist? formularul de înscriere. 

Dosarul de înscriere se va depune în plic la adresa po?tal? de contact a Colegiului ?i va con?ine:


1. Fi?a de înscriere, conform modelului - (desc?rca?i fi?a de la rubrica Secretariat)

2. Copie legalizat? dup? Diploma de Bacalaureat / sau ultima ?coal? absolvit?

3. Curriculum vitae

4. Recomandare din partea bisericii  sau a doi credincio?i cunoscu?i în comunitatea local?

5. Schi?a unui proiect de slujire cre?tin? care constituie motiva?ia studiului academic(1-2 pag.A4)

6. Adeverin?? medical?

7. Fotografii tip 3x4 cm - 2 buc.

8. Chitan?a de plat? a taxei de înscriere (se pl?te?te prin OP la banc?, sau prin mandat po?tal, sau în numerar, la casier, la depunerea dosarului la Secretariatul Colegiului, aten?ie - nu se pun banii în plicul po?tal! ).

(----Taxa de înscriere: 100 lei RON---- Taxa de ?colarizare: 250 lei RON / semestru-----)


 

NOT?: Pentru OPERATIVITATEA ÎNSCRIERII se poate trimite DOSARUL ?i prin e-mail, scanând fiecare document. Taxa de înscriere se poate pl?ti în cont direct (specificând NUMELE persoanei ?i ce reprezint? plata-Taxa de înscriere) scanând apoi ordinul de plat? si adaugându-l la celelalte acte. Ulterior trebuie depus îns? dosarul în original, cu documentele solicitate. 

VE?I FI ANUN?A?I TELEFONIC sau prin e-mail cu privire la admiterea dosarului Dvs/data ?i ora interviului, iar pentru cei declara?i ADMI?I, vi se va comunica data ?i locul desf??ur?rii cursurilor în primul semestru al anului universitar 2010-2011.


 

Cum va fi cu EXAMENELE...

Sesiunile de examene pentru anul I, promo?ia 2012-2013 au loc:

Sesiunea   I:  16 – 18 martie 2013

Sesiunea II:  30 aug. - 2 sept. 2013

Tab?ra pentru familii, studen?i ?i profesori : 28 aug. -02 sept.2013,

 


 

P R O I E C T

AGENDA - decembriei 2012 a SESIUNII DE COMUNIC?RI ?TIIN?IFICE a Departamentului de cercetare biblic? aprofundat?

TEME:

1. Aspecte juridice ale botezului cre?tin.

4. Dezvoltarea lucr?rii cre?tine în zona subcarpatic? a Munteniei (jude?ul Dîmbovi?a).

 

Lucr?rile de max. 10 pag. format A4 se vor depune  la Secretariatul Colegiului, împreun? cu înregistrarea pe format electronic (CD, stick sau e-mail)

Secretar ?tiin?ific: Adrian Vasiliu