Slujire

Degetul mare

Reverendul Kenneth Collins pe site-ul s?u (http://www.kencollins.com):

"M-am observat în timp ce am luat în mân? un creion ?i am început s? scriu. Degetul meu mare era în opozi?ie cu celelalte degete în procesul de apucare ?i utilizare a uneltei de scris. F?r? opozi?ia lui nu a? fi putut face nimic. A?a c? simt c? Duhul Sfânt e Cel care poate inspira membrii din Trupul lui Cristos s? nu fie de aceea?i p?rere unii cu al?ii, din vreme în vreme, când opiniile unei minorit??i s? fie în opozi?ie cu cele ale majorit??ii ?i asta s? serveasc? unui scop mai înalt. De aceea acord respect celor care nu agreeaz? opiniile mele; poate c? Duhul Sfânt vrea s? scoat? ceva de aici sau s? mi-i trimit? s? m? corecteze ?i s?-mi reprobe exager?rile."


Istorisirea Biblic?

Istorisirile personale nu sunt suficiente pentru a oferi altora pace atunci când ei î?i chestioneaz? propria existen??. Dar istorisirea Biblic? nu vine din uman ci de la Dumnezeu. De aici avem sugestia c? motivele pentru crea?ia ?i existen?? noastr? ne sunt date de Dumnezeu în Biblie. De aceea tabloul ce rezult? d? r?spuns la cele mai mari întreb?ri ale vie?ii prin plasarea lor în cadrul istoriei lui Dumnezeu.


Timpul potrivit (kayros)

Grecii au în dic?ionar dou? no?iuni diferite pentru timp: un timp cronologic (kronos), care m?soar? secundele, minutele, zilele ?i anii; dar mai au un timp, spiritualizat, de tip noologic (kayros), un timp special al lui Dumnezeu, care m?soar? economia sau dispensa?ia Lui, adic? timpul potrivit pentru o anumit? lucrare, timpul plin de semnifica?ie.

Tr?ind în vârtejul confuziei economice ?i al sim??mântului, în continu? cre?tere, al fragment?rii sociale, nu s-a g?sit totu?i un timp mai potrivit în istorie pentru a colabora ?i a ne conecta unii cu al?ii, împ?r?ind resursele noastre limitate ?i c?utând s? în?elegem mai bine colegii ?i studen?ii care ne fac vie?ile a?a de vibrante ?i pline de mul?umire.

Pe m?sur? ce înaint?m cu aceast? lucrare trebuie s? ne punem întrebarea: “Cum putem oare -cu multiplele noastre identit??i- s? ne inform?m ?i s? ne ridic?m unii pe al?ii pentru a promova unitatea, pentru a fi una ?i în acela?i timp a fi interconecta?i?” Ei bine, creând o comunitate de purtare de grij? unii altora, alimentat? de empatie ?i compasiune, bazat? pe identit??ile noastre spirituale. Aceasta va fi adev?ratul test al justi?iei sociale ?i al diversit??ii.


Evanghelism pro-activ

Cum s? împ?rt??i?i cu al?ii într-un mod eficient Evanghelia, clar ?i încrez?tor, este de asemenea ceva de însu?it. Dac? cineva v-ar face cuno?tin?? cu cel mai de top lucru din via?? nu a?i lua aminte? Desigur c? a?a e. ?i este chiar ceea ce noi, evanghelicii, avem de oferit. A face cuiva cuno?tin?? cu Domnul Isus Cristos nu numai c? este cel mai important lucru ce i-l putem oferi ci ?i cea mai mare mul?umire sufleteasc? personal?.

Chiar dac? gândi?i cumva c? evanghelismul nu vi se potrive?te, un Îndrumar Pas-cu-Pas v? poate arata cum s? începe?i ?i s? nutri?i un stil de via?? evanghelic. El combin? puternica ancor? biblic? cu diferitele sugestii practice.

Evanghelia trebuie s? întâlneasc? necredinciosul acolo unde este el, în cultura lui, în cartierul lui select, în blocul lui colectivist sau în mahalaua lui.

Acest text unic este aranjat în trei p?r?i, în acord cu rolurile Trinit??ii, cu rela?ion?rile ?i cu activitatea. El cheam? ?i abiliteaz? cititorul s? în?eleag? esen?a tr?irii unei vie?i abundente ?i pasionate.

Stilul abord?rii este nici agresiv nici defensiv, ci pro-activ, creînd pun?i de comunicare prin rela?ii individualizate cu cel vizat, ?i l?sînd ini?iativ? deplin? Spiritului Sfânt pentru gîndire, vorbire ?i ac?iune.

Aici nu se cere ?tiin?a persuasiunii sau a manipul?rii, ci sinceritate, disponibilitate ?i sim?ire. Plus abilitatea de a rela?iona f?r? s? încalci regulile bunului sim?.Ce urmeaz? este crea?ia ad-hoc a Duhului, adic? Harul lui Dumnezeu la lucru, pe care chiar îngerii lui Dumnezeu din cer vor s?-l priveasc?, pe marea scen? a lumii(Efeseni 3,10) !


Echipele de Slujire (live / pe viu)

 

Cu sonorit??i distincte ?i cu o misiune clar?, “Echipele” vor înobila evenimentele ?i serviciile bisericilor în orice loc unde vor merge s? laude pe Dumnezeu ?i s? ac?ioneze ca ambasadori ai Colegiului Evanghelic Dumitru Cornilescu. (Ambasadorii Împ?r??iei)

Departamentul “Echipele” include pe to?i aceia care vor s? slujeasc?, în felul chem?rii fiec?ruia...


Programele Spirituale

Serviciile spirituale convocate lunar sau aleator vor pune studen?ii în contact cu Creatorul prin închinare pasionat? ?i prin mesaje puternic ancorate în Adev?rul Biblic. M?rturia public? nu va lipsi. Nici aplica?ia practic?.


 

A S C U L T A R E A : filozofie de lucrare practic?, concep?ia biblic? a mentorului Colegiului - Dumitru Cornilescu

“Noi putem aprecia unele lucr?ri ca fiind foarte importante iar altele mai pu?in importante; unele foarte interesante iar altele mai pu?in; unele pentru care, împlinindu-le, ni s-ar cuveni o r?splat? mai mare decât pentru altele. Dar toate acestea sunt gânduri ?i m?suri omene?ti. Pentru Dumnezeu îns? conteaz? un singur lucru: s? faci numai ceea ce El î?i d? de f?cut, atunci când El te pune s? faci, cu în?elepciunea ?i puterea pe care ?i le pune El la dispozi?ie; iar când El te pune deoparte s? ?tii din nou s? ascul?i ?i s? r?mâi lini?tit acolo unde a hot?rât El.

Nou? ne place s? lucr?m, s? facem multe lucruri, s? le vedem roadele. Ni se pare foarte greu s? st?m deoparte atunci când Domnul ne spune: „Acum, lucrarea ta s-a terminat." Ascultarea se înva?? numai într-o via?? de p?rt??ie permanent? cu Domnul Isus. A?a ajungi s?-I cuno?ti gândurile ?i dorin?ele, ce-I place ?i ce a?teapt? El de la tine. A?a înv???m c? El vrea mai mult s?-L ascult?m decât s? facem lucr?ri pe care nu ni le-a dat El”.

(Dumitru Cornilescu)

 


 

C I T A T E

"Niciodată o fiin?ă umană nu a strigat către Dumnezeu fără să primească răspuns." - D. Cornilescu


„Noi avem nevoie de toate bog??iile dragostei ?i în?elepciunii lui Dumnezeu, căci numai o via?ă din belsug exercită atrac?ie asupra altora." - D. Cornilescu

 

 


„Experimentarea personală ?i intimă a harului lui Dumnezeu este singura temelie a vie?ii cre?tine." - D. Cornilescu

 

 


 

„ Credinciosul transform? toate experien?ele vie?ii lui în valori ve?nice; întocmai ca un arbore care î?i preg?te?te, din toate s?rurile p?mântului, hrana sa." - D. Cornilescu

„Dragostea fa?? de Domnul Isus Hristos nu poate fi impus?. Ea se na?te acolo, la cruce, când ochii p?c?tosului se deschid ?i v?d imensitatea dragostei Lui!"

„Isus ne iube?te ca cel mai devotat prieten. Dragostea Lui nu depinde de valoarea noastr?, ci este esen?a fiin?ei Lui..."

"Niciodat? o fiin?? uman? nu a strigat la Dumnezeu f?r? s? primeasc? r?spuns..."

"Mul?i oameni când aud c?-i caut? Isus, fug ca de foc. Se tem de El. De ce? Pentru c? î?i închipuie c? Isus îi va mustra pentru tot ce au f?cut în via?? ?i le va citi pomelnicul tuturor p?catelor s?vâr?ite. ?i apoi, a?a cred ei, vor începe o via?? f?r? bucurie. S? fie oare adev?rat? Nu! De o mie de ori nu!... Domnul Isus a venit s? mântuiasc?, nu s? piard? oameni. El vrea s?-i fac? ferici?i, nu neferici?i. O, s?rmane suflet, nu mai fugi, c?ci El te caut? numai ca s? te fac? fericit..."