Noutati

 


INAUGURARE

STUDIUL VECHIULUI ?I NOULUI LEG?MÂNT (*) – [SVNL-Ci]

C U R S - I N T R O D U C T I V  /  O - T R E C E R E - Î N - R E V I S T ? - A - T E M E L O R

Dup? începutul din 10.10 2010 cînd s-au prezentat lec?ii demonstrative în trei biserici locale din Dâmbovi?a, sâmb?t? 20 noiembrie 2010, a avut loc primul Curs de sintez? la Colegiul Evanghelic Dumitru Cornilescu în sala Bisericii Evanghelice „M?re?ul Har” din Pucioasa, jud. Dâmbovi?a, dat fiind c? un num?r de 10 studen?i din totalul celor înscri?i la cursuri apar?in acestei biserici.

Au fost 5 ore de înc?rc?tur? emo?ional? ?i emula?ie academic? pentru  participan?ii la cursul introductiv de studiu al Vechiului ?i Noului Leg?mânt prin care dl. profesor Adrian Vasiliu a lansat tematica ce va fi parcurs? de-a lungul celor 2 ani de studiu ai acestor discipline. Materia este evident vast?, acest lucru fiind ar?tat fie ?i numai din expunerea succint? a tipurilor de probleme de abordat.

Abordarea propus? de domnul profesor Adrian Vasiliu nu este una obi?nuit? în ?colile teologice, aceea oferit? celor ce nu au avut de a face cu expunerea îndelungat? la textul biblic (a?a cum se presupune prin contrast c? o au studen?ii proveni?i din mediul evanghelic), ci o abordare mai direct?, în miezul problematicii, urm?rind mai degrab? principiile divine ?i aplicabilitatea lor, decât istoricul, expunerea textului sau studiul comparativ. Desigur, ?i acestea ?i altele î?i vor g?si locul la timpul potrivit pentru o ilustrare mai ap?sat? a ?elului principal, acela de a preg?ti pentru via?a cotidian? ?i mai ales cea ve?nic? discipoli bine antrena?i care s? ?tie „s? împart? drept -s? explice corect- Cuvântul adev?rului.” (2Timotei 2:15)Inaugurare

Urm?torul curs va avea loc la Biserica Evanghelic? din V?lenii-de-Munte în cursul lunii decembrie.Vor urma altele în cursul lunii ianuarie 2011.

Prelegerile, deosebit de interesante, vor fi Înregistrate video ?i vor fi disponibile cu titlu gratuit pentru studen?ii Colegiului, iar doritorilor din afar? le pot fi livrate sub form? de DVD cu plata ramburs sau fi?iere prin e-mail în urma confirm?rii unei dona?ii minime f?cute Colegiului pentru a sprijini editarea acestor materiale ?i a costurilor de func?ionare ale Colegiului.

(*) Profesorul Adrian Vasiliu prefer? no?iunea biblic?(ebraic?) de „Leg?mânt” -mai cuprinz?toare, bidirec?ional?- în locul celei de „Testament” (venit? în limba român? pe filiera limbii latine) considerat? limitativ?, unidirec?ional?.

 

a consemnat: Cristian Dumitru / secretar executiv

 


 

AU AP?RUT articole noi:


Blogul Colegiului Evanghelic DUMITRU CORNILESCU: Grupul Cazzavilan(III) Criza de legitimitate

 

ACTUALITATEA  misiunii: Bodo (solistul forma?iei muzicale "Proconsul") s-a întors la Dumnezeu! Interviu cu Bodo

ACTUALITATEA  spiritual?:De ce nu cred în poc?in?a lui Bodo

de Dan Bercian

 

ACTUALITATEA spiritual?: Consecin?e ale abaterii de la har, de ?erban Constantinescu

ACTUALITATEA în Teologie: studiul EVOLU?IA OMULUI FIRESC, de Nicolae Danciu

ACTUALITATEA misiunii cre?tine: un caz spectaculos din presa interna?ional?

 

ACTUALITATEA MEDICAL?:

DROGURI DIN ALIMENTE

 

Studii/Cercet?ri : Studiu biblic PLANUL DE MÂNTUIRE, de Nicolae Danciu

 

 

ÎN CURÎND,  materiale  FOARTE  INTERESANTE:


Revista SEMINAR: studiul nr. 2 - CINA DOMNULUI (Euharistia)

Grupul Cazzavilan(IV) –Regula de aur