"Via?a de comuniune cu Dumnezeu ?i r?sfrnge binecuvntarea asupra ntregii noastre fiin?e. Noble?ea spiritual? ilumineaz? via?a ?i o face s? str?luceasc?, ?i ce izvoare de ap? vie sunt n El!" D. Cornilescu

Profesori
Index articol
Profesori
lectori asociati
Toate paginileS T R U C T U R A

Din structura Colegiului fac parte clasele sau grupele de studiu (pe specializ?ri), inclusiv anii preg?titori, biblioteca ?i serviciile anex?. Din structura Corpului profesoral fac parte cadrele didactice dup? domeniul lor de specializare grupate pe CATEDRE.

Organele de conducere ale Colegiului sunt: Senatul ?i Consiliul de administra?ie, prin Biroul Senatului, cu func?ie executiv?.

Prin decizia Adun?rii Generale a asocia?ilor titulari, Colegiul este desemnat a fi condus de Biroul Senatului, format din Director, Secretar administrativ ?i Responsabilii de departamente.

Adunarea general?, la propunerea Consiliului de administra?ie, valideaz? o dat? la doi ani ?i jum?tate componen?a Senatului, format din 1121 membri; o ?edin?? de Senat este legal? ?i poate lua hot?rri valabile dac? la ea particip? plus unu din num?rul membrilor s?i titulari. Senatul poate avea un Pre?edinte de Onoare.

?edin?ele Senatului sunt conduse printro pre?edin?ie rotativ? a membrilor s?i. Plenul Senatului nume?te un Secretar ?tiin?ific care va gestiona ntreaga agend? a dezbaterilor ?tiin?ifice.

ntre ?edin?ele de Senat, conducerea operativ? a Colegiului este asigurat? de Biroul Senatului, prezidat de Director.

PROFESORII Colegiului Evanghelic DUMITRU CORNILESCU au studii teologice corespunz?toare, sunt implica?i activ n via?a comunit??ilor evanghelice locale ?i sunt de apreciat pentru comportamentul lor social ?i familial de calitate.

PROFESORII Colegiului Teologic DUMITRU CORNILESCU au ca obiectiv personal aprofundarea cuno?tin?elor teologice, teoretice ?i practice ?i o bun? aplicare a slujirii lor ca mentori ai genera?iilor mai tinere.